top of page

Utazásszervezés haladóknak 2.rész

Korábban már olvashattak az utazásszervezés szabályairól általánosan, illetve a speciális előírásokról szóló első cikkünket.


Mostani írásunk az utazásszervezési szolgáltatáshoz kapcsolódó elszámolási kötelezettségeket és áfa-megállapítási módszereket veszi elemzi.

Teljesítési hely az Áfa törvény alapján

Az Áfa törvény szerinti teljesítési hely megegyezik az utazásszervező letelepedettségével, míg ha gazdasági célú letelepedettség nincs, úgy a lakóhely vagy a szokásos tartózkodási hely az irányadó (ez utóbbi természetes személyek esetén lehetséges). A gazdasági célú letelepedettség szempontjából, ha a székhely mellett telephely(ek) is van(nak), úgy mindig azt a telephelyet kell figyelembe venni, mely a szolgáltatás nyújtása szempontjából a legközvetlenebbül érintett.

Ha egy vállalkozásnak csak Magyarországon van telephelye, és a székhelye is itt található, úgy az Áfa törvény szerinti teljesítési hely is Magyarország lesz. Ez jelenti azt, hogy a
magyar áfaszabályok szerint kell eljárni a szolgáltatás számlázásakor, megítélésekor abban az esetben is, ha az országhatáron átnyúlik a nyújtott szolgáltatás, ami e könnyítés ellenére sem nevezhető egyszerűnek.

    Bár az igénybe vett szolgáltatás jellemzően többnemű, a nyújtott szolgáltatás mindig egynemű.

    7912’08 – Utazásszervezés


Adóalap számítás

Az adóalap számításnál 2019-ben még meg kell különböztetnünk két módszert:
 

  • az egyedi nyilvántartáson alapuló adóalap meghatározás, mely főszabálynak tekinthető

  • önálló pozíciószámonként történő nyilvántartás, mely választható


A továbbiakban bemutatjuk az elszámolások módját, rávilágítva az eltérésekre, míg 2020-tól az önálló pozíciószámonkénti nyilvántartási lehetőség megszűnésével már választási lehetőségünk nem lesz.

Egyedi nyilvántartáson alapuló adóalap meghatározás

Az adó alapja az Áfa törvény XV. fejezetének 210.§ (1) bekezdése szerint az utazásszervező árrése.
 

  • Árrés = Kisebbítendő tag – kivonandó tag


A kisebbítendő tag az utas által megtérített vagy megtérítendő, pénzben kifejezett – adó nélkül számított – ellenérték. Ne vezessen meg bennünket az adó nélküli kifejezés, mert ugye a különbözeti adó esetében adót pontosan deklarált módon nem hárítunk át, de értelemszerűen az eladási árunk azt tartalmazza. Tehát az adó nélkül számított ellenérték alatt a számlánkon jóváírt vagy jóváírandó teljes (lehet nevezni bruttó) összeget értjük.

A
kivonandó tag az utazásszervezési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, más adóalany által teljesített szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés megtérített vagy megtérítendő, pénzben kifejezett – adóval számított – együttes ellenértéke.

Egy egyszerű példa, melyben saját szolgáltatással nem számolunk.

Az utas által fizetett díj 100 000 Ft, mely az utazásszervező számláján jóváíródott, vagy várhatóan jóvá fog íródni. Más adóalanyoktól megrendelt szolgáltatás értéke 85 000 Ft.

Árrés = 100 000 Ft – 85 000 Ft = 15 000 Ft, ami bruttó összegnek felel meg, azaz tartalmazza a 27%-os áfát.

Fizetendő áfa meghatározása: 15 000 Ft x 0,2126 = 3 189 Ft


Az ily módon, egyedi nyilvántartás alapján végzett számítást utanként és utasonként kell elvégezni. Egyszerűsítésre azért van lehetőség, de csak abban az esetben, ha az utasok azonos tartalmú szolgáltatást kapnak. Ha a szolgáltatás tartalma azonos, úgy értelemszerűen ugyanazzal a költséggel és bevétellel kell számolnunk minden utas esetében, amiből adódóan az egyedi árrés sem fog eltérni. Ugyanakkor, ha különböző árú és tartalmú szolgáltatást kapnak az utasok, úgy az elkülönített nyilvántartás elkerülhetetlen. Így például ha a 20 utas öt eltérő szolgáltatáscsomagot kap, úgy azt legalább öt elkülönített nyilvántartásban kell vezetni.


Abban az esetben, ha a számítás eredménye negatív, úgy az adóalapnak nulla összeget kell venni.

Ha például 20 utas esetében tizenöt főnél 5 000 Ft (A), míg öt főnél -10 000 Ft (B) az árrés úgy a fizetendő adó számítása:

Árrés A = 5 000 Ft x 15 = 75 000 Ft

Árrés B = -10 000 Ft x 5= -50 000 Ft, ami 0 Ft adóalapot eredményez

Fizetendő áfa meghatározása: (75 000 Ft + 0 Ft) x 0,2126 = 15 945 Ft


Ebből is látszik az egyedi nyilvántartáson alapuló adóalap meghatározásának hátránya, ami nem veszi figyelembe, hogy pl. ugyanazon helyre, de különböző időszakokban szervezett utak esetében az árrés eltérhet, amiből kifolyólag a negatív árrés nem csökkenti a pozitív árrés utáni fizetendő adót. Márpedig előfordulhat egy út során olyan extra költség, ami az árrést negatívvá teszi, pláne, hogy az utasok számában is nagy eltérés mutatkozhat, mely a költségeket nem arányosan módosítja.

A fenti példánál maradva, ha a negatív árrést is érvényesíteni tudnánk, úgy a fizetendő adó számottevő csökkenésével számolhatnánk:

Árrés = 75 000 Ft + -50 000 Ft = 25 000 Ft

Fizetendő áfa = 25 000 Ft x 0, 2126 = 5 315 Ft, ami a fenti eset egyharmada

Ezen példával fel is vezettük az azonos utak pozíciószámonkénti összevont kezelésének legfontosabb előnyét.


Az önálló pozíciószámonkénti nyilvántartáson alapuló adóalap meghatározás

Önálló pozíciószám meghatározása: olyan – külön nyilvántartott – utazásszervezési szolgáltatások, amelyek azonos földrajzi területre (helyszínre) irányulnak, azonos tartalmúak és színvonalukat tekintve azonos minőségűek.

Az adózó e nyilvántartási módszert szabadon választhatja, melynek feltétele az adóhatósághoz történő bejelentkezés. A választási jogunkat bármikor gyakorolhatjuk a T201T nyomtatvány F lapján, mely változás a bejelentést követő első hónap első napjával lép hatályba. Abban az esetben, ha az utazásszervező élt a választási jogával, attól a választása évét követő naptári év végéig nem térhet el. 2020. január 1-jétől azonban, az önálló pozíciószámonkénti nyilvántartáson alapuló adóalap meghatározás megszűnését követően, minden utazásszervezőnek egyedi nyilvántartást kell majd vezetnie.

Az önálló pozíciószámon alapuló nyilvántartás lényege, hogy
az utazásszervező az azonos paraméterekkel (azonos helyre – de nem feltétlenül azonos időben –, azonos tartalommal és minőségben) szervezett útjait kell önállóan nyilvántartania.

Az adóalapot pozíciószámonként és adóelszámolási időszakonként kell elszámolni (bevallani, befizetni), majd a pozíciószám lezárásakor egy végső elszámolást kell végezni, és az esetlegesen keletkező különbözetet a pozíciózárás időszakában kell rendezni az áfabevallásban.

 

Az adóalap – az utazásszervezői árréstömeg – számítása
 

  • Árréstömeg = Kisebbítendő tag – kivonandó tag


A kisebbítendő tag az utazásszervezési szolgáltatások nyújtása érdekében az utasok által az utazásszervezőnek megtérített – pénzben kifejezett – ellenérték és jóváírt, kézhez vett előleg adómegállapítási időszakra összesített összege, csökkentve az utazásszervező által az utasoknak visszatérített – pénzben kifejezett – ellenérték és visszafizetett előleg szintén adómegállapítási időszakra összesített összegével.

A
kivonandó tag az adott adómegállapítási időszakban utazásszervezési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges más adóalanynak juttatott vagy juttatandó – pénzben kifejezett – vagyoni előnynek az arányos összege, amely – az utazásszervező által igazolt módon – betudható ellenértéke vagy az lehet a meghatározott utazásszervezési szolgáltatások nyújtása érdekében szükséges más adóalany által teljesített vagy teljesítendő szolgáltatásnyújtásnak, termékértékesítésnek.

Az önálló pozíciószámonkénti nyilvántartásra is igaz, hogy a fizetendő áfa alapja 0-nál kisebb nem lehet.

Abban az adómegállapítási időszakban, amelyben egy adott önálló pozíciószám megszűnik, az utazásszervező köteles a megszűnő önálló pozíciószám fennállásának teljes időtartamára a végleges árréstömegét megállapítani.
 

A véglegesen megszűnő pozíciószám árréstömege

A kisebbítendő tag megegyezik a megszűnő önálló pozíciószám fennállásának teljes időtartamát magában foglaló adómegállapítási időszakokban megállapított érték göngyölített összegével.

A
kivonandó tag megegyezik az utazásszervező által utazásszervezési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, más adóalanynak juttatott – pénzben kifejezett – vagyoni előnynek az arányos összegével, amely – az utazásszervező által igazolt módon – betudott ellenértéke az utazásszervezési szolgáltatások nyújtása érdekében szükséges más adóalany által teljesített szolgáltatásnyújtásnak, termékértékesítésnek.

Nem pozitív végleges árréstömeg esetén 0 áfa adóalap veendő figyelembe.

 

Önálló pozíciószám zárásának elszámolása

A fenti képlet alapján megállapítjuk az adott pozíciószám teljes (végleges) árréstömegét, melyből kivonjuk a korábbi időszakokban már elszámolt árréstömeget.

Ha a számítás eredményeként
10 000 Ft-nál kisebb különbözetet kapunk, úgy nincs teendőnk. Amennyiben az árréstömeg különbözete nagyobb, mint 10 000 Ft és adófizetési kötelezettséget jelent, úgy a pozíciószám zárásának adóbevallási időszakában kell a számított adót bevallani és megfizetni. Amennyiben a különbözet 10 000 Ft-nál nagyobb és negatív előjelű, úgy lehetőségünk van a számított adóval az áfafizetési kötelezettségünket csökkenteni, de csak addig a mértékig, míg az adott pozíciószám után fizetendő adó 0-ra nem csökken.

Tehát ha egy pozíciószám zárásakor 600 000 Ft negatív elszámolandó árréstömeget mutatunk ki, ami 600 000 Ft x 0,2126 = 127 560 Ft adólevonást feltételez, úgy ezt az adót csak akkor tudjuk levonásba helyezni, ha az adott pozíciószám után legalább ekkora összegű áfa korábban már megfizetésre került. Azonban ha mindössze 60 000 Ft volt a pozíciószám fennállása alatt megfizetett áfa, úgy a levonási jog is ebben az összegben maximalizálódik.

 

Mikor szűnik meg, illetve mikor kell megszűntnek nyilvánítani egy pozíciószámot?

Amennyiben az utazásszervező:
 

  • az adott önálló pozíciószámot lezárja

  • az adott önálló pozíciószámon 6 hónapos időtartamban ténylegesen nem nyújt utazásszervezési szolgáltatást

  • választási jogával élve a soron következő adómegállapítási időszak kezdetétől az önálló pozíciószámonkénti nyilvántartáson alapuló módszer helyett az egyedi nyilvántartáson alapuló módszert kívánja alkalmazni

  • jogutód nélkül megszűnik

  • 2019. 12. 31-ét magába foglaló adómegállapítási időszakában

Következő cikkünkben az utazásszervezési szolgáltatáshoz kapcsolódó teljesítési időről, valamint az áfa mértékéről és a bizonylatolási sajátosságokról kapnak részletesebb tájékoztatást.

bottom of page