top of page
Turisztikai könyveles
Pénzügyi tanácsadás
Adótervezés
Adótanácsadás
Vagyontervezés
Vitarendezés
Turisztikai könyvelés

Turisztikai könyvelés

Könyvelésünk általánosan


Vállalkozásunk számviteli szolgáltatást végez. Ezen tevékenység magában foglalja a következő havi rendszeres feladatokat:

Kettős könyvelés

 • A befektetett eszközök analitikus és főkönyvi nyilvántartása

 • A készletek főkönyvi könyvelése a Megbízó nyilvántartásai alapján

 • A pénzügyi eszközök, követelések, saját tőke és a kötelezettségek főkönyvi nyilvántartása

 • A költség (ráfordítás) és az eredményszámlák folyamatos vezetése

 • Előírt analitikus nyilvántartások vezetése

 • Havi statisztikák elkészítése a vezetői igények figyelembevételével

 • A vállalkozás eredményének megállapítása


Bérszámfejtés

 • A havi bérfeladás, munkahelyi jelentés alapján a dolgozók bérének, levonásoknak a megállapítása

 • Bérszámfejtési összesítők, bérfizetési listák összeállítása

 • Az adók és bérjárulékok

 • Egyéni nyilvántartólapok vezetése


Elektronikus adóbevallást, adatszolgáltatás

Számviteli törvény szerinti éves beszámoló elkészítését, összeállítás

Turisztikai könyvelés a gyakorlatban

Az utazási irodák fő profilja az egyéni és társas üdülések szervezése, repülőjegy-értékesítés, kiutaztatás, egyéni szállásfoglalás a világ minden tájára. Továbbá belföldi szállásfoglalás, programszervezés, autóbérlés, utasbiztosítások, idegenvezetés és vasúti jegyértékesítés.

Az idegenforgalom sokféle munkakört ölel fel, az emberek nagyobb csoportjait foglalkoztatja, összetettsége könyvelés technikai szempontok szerint is jelentős. Speciális adózási- és jogi szabályozásának köszönhetően - ami folyamatosan változik - napi szintű kihívás elé állítja a turisztikai könyvelőket. A Mediaorigo csapata felkészülten kezeli a kihívásokat!


Az általunk végzett könyvelés árképzése:
Vállalási díjaink rugalmasan idomulnak a vállalkozás bizonylataihoz, vagyis a könyvelés mennyiségéhez. Az alapvető könyvelési alapár igény szerint kiegészülhet opcionálisan igénybe vett, nem rendszeres szolgáltatások vállalási díjaival.

Jó tanácsok, tudnivalók a könyvelés témakörében

Fontos a szerződéskötés
Mindenképp le kell szerződnünk! Szerződésünk tartalmazza többek között az elvégzendő feladatokat, a felelősségi kérdéseket, valamint a díjazást.

 

Miért vállalják könyvelőink a felelősséget?
 

 • Hogy pontosan, hibátlanul végezzük el a könyvelés feladatát, és vezetjük a nyilvántartásokat.

 • Hogy határidőre készítjük el és nyújtjuk be a bevallásokat, beszámolókat.

 • Hogy megtérítjük a saját hibánkból, esetleges késedelméből származó károkat.

 

Milyen felelősség terheli a megbízót?
 

 • Időben eljuttatni a bizonylatokat hozzánk, hogy könyvelőink is határidőben készüljenek el minden szükséges feladattal.

 • Minden esetben valós adatokat közölni, ha hiba vagy mulasztás történt, közölni kell a könyvelővel, elképzelhető, hogy tudunk rá megoldást!

Melyek azok a területek, amelyek a könyvelőnk feladatkörébe tartoznak?
 

 • Lekönyveli a megbízó által rendelkezésre bocsátott bizonylatokat.

 • Bizonyos nyilvántartásokat vezet.

 • A könyvelés elkészítése után megállapítja az eredményt.

 • Elkészíti a beszámolókat, bevallásokat.

 • Eleget tesz az adózással kapcsolatos bejelentési kötelezettségeknek.

 • Tájékoztat minden olyan adózási jogszabályváltozásról, amely valamilyen szempontból érinti az megbízó vállalkozást.

 • Az adóhatóságok előtti ellenőrzéseken képviseli a megbízót.

 

Melyek azok a feladatok, melyeket nem a könyvelőnknek kell elvégeznie, bár igény szerint tudunk benne segíteni:
 

 • Cégjogi és kamarai ügyeid intézése.

 • Hitelkérelmek, támogatások, pályázatok dokumentációjának elkészítése.

 • A megbízó partnereivel kötendő szerződések elkészítése.

 • A megbízó üzletének anyagi és pénzügyi gazdálkodásának felügyelete.

 • Leltározási feladatok elvégzése.

 • A hitelezőkkel való kapcsolattartás és egyeztetés.

 • Számviteli szabályzatok összeállítása.


Fenti feladatokat külön díjazás ellenében biztosítjuk!

Figyelmetekbe ajánljuk 2020-ban történő változásokkal, valamint az utazási irodák könyvelésével kapcsolatos cikkeinket.

Pénzügyi és gazdasági tanácsadás

Pénzügyi- és gazdasági tanácsadás

Pénzügyi- és könyvelési tanácsadás szolgáltatásunk a turisztikai ügyfeleink ügyviteli, könyvelési és pénzügyi feladatainak támogatására jött létre. Arra törekszünk, hogy a turisztikai vállalkozások vezetői- és pénzügyesei aktuális és naprakész információkat kapjanak a törvényi változásokról, vagy a turisztikai szektort érintő adózási- és pénzügyi kérdésekkel kapcsolatosan. A szolgáltatásunkat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai, jogi- és gazdasági vezetők és turisztikai szakjogászok segítik.

Adótervezés

Tanácsadás vagy tervezés? Nem mindegy!

Adótanácsadás: Konkrét kérdésre ad konkrét választ, jó esetben több lehetőséget vázol fel. Professzionális szolgáltatás esetén a téma holdudvarát is megvilágítja, de minden esetben a tanácsadást igénybe vevő magas szintű adózási ismeretét igényli, hiszen ő kérdez, márpedig aki tud kérdezni, az már a tudás zömét birtokolja.

Adótervezés: A cég átvilágítása és a vezetői konzultációk alkalmával térképezi fel a vállalkozás helyzetét, lehetőségeit, és ezeket alapul véve nyújt működési koncepciókat. Tevékenysége nem csak a felmerült, megoldandó kérdések megválaszolására, fennálló problémák orvosolására irányul, hanem átfogóan vizsgálja a cég lehetőségeit, olykor azok határain is túlmutat (cég szétválása, cégcsoport létrehozása). A szolgáltatás igénybe vevője a feltárás eredményeit kapja, így nem neki kell a célzott kérdéseivel rávilágítania a lehetőségekre.

Adótervezés, adóoptimalizáció

Az adótervezés (más néven adóoptimalizáció) nem keverendő össze az adócsalással, amely utóbbi egyértelműen büntetőjogi kategória. Az adócsalás nemcsak Magyarországon, hanem az egész Európai Unió területén üldözendő cselekmény. Az adóoptimalizáció azonban egyáltalán nem tiltott tevékenység. Adóoptimalizáció alatt azt értjük, amikor legális keretek között az adózók tudatosan a számukra legkedvezőbb adózási struktúrát választják üzleti tevékenységük folytatásához.

A legális adótervezésnek alapfeltétele a rendeltetésszerű joggyakorlás (más szóval a joggal való visszaélés tilalma) mint alapelv feltétlen tiszteletben tartása.

Az adóoptimalizáció és az annak megfelelően kialakított üzleti konstrukció tehát egyáltalán nem tiltott magatartás. A RBS Deutschland Holdings ítélet (C‑277/09. 53. pontja) és a C‑419/14. számú Webmindlicenses ítélet 42.pontja erről így rendelkezik: „Az adóalanyok így általában szabadon választhatják meg azt a szervezeti struktúrát, és azokat a szerződéses feltételeket, amelyeket a legmegfelelőbbnek ítélnek gazdasági tevékenységük végzéséhez és adóterheik csökkentéséhez.”

De mégis, akkor hol húzódik meg a határ az adóoptimalizáció (ami legális lehetőség) és az adócsalás (ami üldözendő, büntetendő cselekmény) között?

Az áfa tekintetében az Európai Unió Bírósága (EUB) részletesen kimunkált ítélkezési gyakorlata viszonylag egzaktul körülírja, hogy milyen feltételeknek kell ahhoz fennállni, hogy az adómegtakarításra irányuló cselekmény üldözendő legyen és rendeltetésellenes joggyakorlásnak vagy más szóval joggal való visszaélésnek minősüljön. Ehhez egy három lépcsős tesztet állít fel, amely először a C‑255/02. számú Halifax ügyben jelenik meg.

Az európai bírósági esetjog által kimunkáltan a joggal való visszaélés kimondására az alábbi három együttes feltétel fennállása esetén van csak mód:

 

 1. az Áfa Irányelvben, illetve a nemzeti adótörvényben foglalt feltételeknek formálisan fenn kell állniuk (azaz a termékértékesítés formálisan ugyan megtörtént, valamennyi tényálláselem megvalósult, stb.), de valós gazdasági tartalom nélkül,

 2. ugyanakkor a szóban forgó ügyletek elsődleges célja adóelőny megszerzése legyen, amelynek viszont objektív körülményekből ki kell tűnnie, és ezt az adóhatóságnak kell bizonyítania, és

 3. olyan adóelőnynek kell lennie az ügyletek elsődleges céljának, amely ellentétes a hozzáadott értékadó szabályozás céljaival és rendelkezéseivel.


Amennyiben e három feltétel közül bármelyik hiányzik, rendeltetésellenes joggyakorlás címén nem állapíthat meg adóhiányt az adóhatóság.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (Áfa tv.) megfogalmazott gazdasági tevékenység és a termékértékesítés fogalma objektív jellegű, az nem függ az abban részt vevő felek szándékától, célzatától, esetleges titkos fenntartásaitól. Ezt fejezi ki az Áfa tv. 5. §-ban szereplő azon kitétel, hogy az adóalanyiság és a gazdasági tevékenység megvalósul annak céljára és eredményére tekintettel („tekintettel annak céljára és eredményére”). Ezt erősíti meg a következetesen alkalmazott ítélkezési gyakorlat is, pl A C‑260/98. számú és a 268/83. számú ügyek.

A termékértékesítés meghatározásánál tehát főszabály szerint szubjektív szempontok nem játszanak szerepet, nem lehet releváns az adóalany által az ügylettel elérendő cél, a tudattartalom stb. Egy termékbeszerzési ügy elbírálása szempontjából például annak van elsődleges jelentősége, hogy adózó beszerzett-e terméket, az eladója létező számlakibocsátó-e, volt-e ténylegesen termék. A gazdasági tevékenység objektív jellege igaz az adóelőny megszerzése érdekében kötött ügyletekre is (lásd pl . C‑504/10. számú ügy), ami a gazdasági tevékenység tényleges megvalósulását nem vonja kétségbe, és adóelőnynek sem minősíthető.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az EUB ítélkezési gyakorlatából következően önmagában, automatikusan nem lesz üldözendő az a konstrukció, amelynek felállítását adóelőny motivált. Az EUB döntések alapján is világos, hogy nem tilos az adózó számára adójogilag kedvező konstrukciót alkalmazni.

Az EUB ítélkezési gyakorlata alapján a túlnyomórészt – de még a kizárólagosan – adóelőny megszerzése érdekében köttetett ügylet is csak akkor eredményezi a levonási jog megtagadását, illetve pótlólagos áfa fizetés előírását, ha az az adóelőny ellentétes a hozzáadott értékadó rendszer céljaival. Ebből következően az adóhatóságnak nem elég a levonási jog megtagadásának megállapításához azt bizonyítani, hogy az adott ügyletet az adóelőny megszerzése motiválta, azt is bizonyítani kell, hogy a szóban forgó adóelőny ellentétes a hozzáadott értékadó rendszer céljaival, rendeltetésével.

Ez többféleképpen megvalósulhat.

Egyik tipikus esetkör, amikor egy vagy több szereplőt közbeiktatnak az értékesítési vagy szolgáltatásnyújtási láncolatba. Több ilyen témájú ügyben ítélkezett az EUB. Egy vagy több szereplő közbeiktatásából eredő esetleges adóelőny azonban csak akkor ellentétes a hozzáadott értékadó rendszer céljaival, ha annak eredményeképpen az ügyletben részt vevő felek összességükben kevesebb adót fizetnek be vagy több adót vonnak le, mint a közbeiktatott szereplő nélkül tehetnénk azt.

Az áfa rendszer céljaival szinkronban lévő, ugyanakkor kizárólag adóelőny megszerzése érdekében köttetett ügyletek körében jelentkező másik tipikus esetkörre jellemző példa, amikor az adóelőny megszerzése, mint motiváció abban nyilvánul meg, hogy a tagállamok adókulcsa közötti eltéréseket oly módon használja ki az adóalany, hogy egy adott szolgáltatás teljesítési helyét adóoptimalizálási célzattal szándékoltan egy alacsonyabb adókulcsú tagállamba teszi át. (Erre jó példa a magyar vonatkozású C‑419/14. Webmindlicenses ügy.) Ez azonban önmagában nem tilos, így emiatt nem vonható meg az áfa levonási jog illetve nem írható elő magasabb áfa kulcsú áfa fizetés, hiszen a teljesítési hely szabályok is az Áfa Irányelv deklarált szabályai. De az nagyon fontos feltétel, hogy ne csak névlegesen tegye ki oda a letelepdettségét az adóalany, illetve ne csak névlegesen nyújtsa ott a szolgáltatást, hanem ténylegesen is ott illetve onnan kerüljön sor a szolgáltatás nyújtására.

Összefoglalva megállapítható, hogy jogtalan tehát az áfa vonatkozásában tett adóhatósági megállapítás, ha van ugyan áfa előny, de az nem ellentétes az áfa rendszer céljaival, de akkor sem jogszerű a megállapítás, ha az adóelőny nem áfa, hanem más adóelőny, továbbá akkor sincs jogalapja az ügyletnek, ha az adóelőny megszerzésén kívül van más indoka is a tranzakciónak, továbbá akkor sem helytálló a megállapítás, ha van ugyan előny, de az nem adóügyi természetű, hanem egyéb gazdasági előny.

Adótervezés
Adótanácsadás

Adótanácsadás

Az adózás területén rendszeresek a jogszabályi változások. Ennek nyomon követése, az újabb és újabb előírások, valamint a hatósági és bírósági gyakorlat értelmezése szaktudást, odafigyelést és sokéves tapasztalatot igényel. Adótanácsadóink ezt a terhet leveszik a válladról. Segítségünkkel pontosan annyi adót fizetsz be, amennyit a jogszabályok előírnak és figyelünk arra is, hogy kizárólag legális és méltányos javaslatokat fogalmazzunk meg, amelyért vállaljuk a felelősséget.

Hazai és nemzetközi adótanácsadás
Átfogó adótanácsadói szolgáltatásokat nyújtunk hazai és nemzetközi adózási kérdésekben egyaránt. Szakértőink naprakész szaktudása és jelentős tapasztalata biztosítja, hogy professzionális szolgáltatásban részesüljetek, ideértve a társadalombiztosítással kapcsolatos kérdéseket is.

Adózási átvilágítás (preventív adóvizsgálat)
Munkatársaink többéves adóvizsgálati tapasztalattal rendelkeznek. Ennek révén képesek vagyunk rávilágítani egy vállalkozás adózásában rejlő esetleges kockázatokra, hiányosságokra. Az általunk feltárt hibák büntetés nélkül javíthatóak, így egy adóügyi átvilágítás után ügyfeleink nyugodtabban várhatják az adóhivatal ellenőrzését.

Vagyontervezési szolgáltatások

Vagyontervezési szolgáltatások

Ügyfeleink körében egyre nagyobb az igény arra, hogy vagyonukat megbízható, hozzáértő személyre, vagyonkezelőre bízzák. A hazai keretek között is működtethető vagyonvédelmi megoldások megfelelő alternatívát jelenthetnek az eddig elsősorban offshore struktúrákat alkalmazó személyek számára is.

Az angolszász „trust” mintájára létrehozott bizalmi vagyonkezelés hazánkban az új Ptk. hatálybalépésével vált elérhetővé, amely jelentős magánvagyonok esetén alternatív megoldást kínál a hagyományos öröklési és hagyatéki rendszerrel szemben.

A családi vagyontervezés és vagyonkezelés Nyugat-Európában széles körben ismert és elterjedt másik formája a magánalapítvány intézménye, amelynek hazánkban 2014-től történő bevezetése az évtizedek alatt felhalmozott magánvagyonok tulajdonosai számára megnyitja a lehetőséget a családi vagyon generációkon átívelő biztosítására.


Szolgáltatások
 

 • Vagyontervezéssel kapcsolatos jogi tanácsadás és stratégia kidolgozása ügyfél gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával

 • Nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelési szerződés szerkesztése, szerződéses rendszer kidolgozása

 • Családi magánalapítvány alapításával, nyilvántartásával kapcsolatos jogi feladatok ellátása

 • Alapítvány hatékony működésével kapcsolatos struktúra kialakítása, adminisztráció támogatása

 • Bizalmi vagyonkezelő társaság alapítása, engedélyezése, szabályzatainak összeállítása, munkaszervezet felépítése

 • Jogi képviselet ellátása hatóságok előtt engedélyezési, nyilvántartásba vételi eljárások során

Vitarendezés

Vitarendezés

Ügyvédeink a legmagasabb szakmai színvonalon és körültekintéssel képviselik ügyfeleink érdekeit a magyar bíróságok előtt zajló gazdasági, polgári jogi, kereskedelmi, munkajogi, közigazgatási, illetve adóügyi jogviták rendezésében, valamint tapasztalattal rendelkeznek választottbíróságok előtt folyó perekben és nagy felkészültséggel látják el ügyfeleink jogi képviseletét különböző békéltetőtestületek előtt a szakterületek által felölelt valamennyi jogterületen.

Szolgáltatásainkat mind gazdasági társaságok (befektetési szolgáltatók, építőipari vállalkozások, ingatlanberuházók stb.), mind magánbefektetők, magánszemélyek igénybe veszik. Sikereinkhez az egyes szakterületek mélyreható ismerete, valamint hosszú évek jogalkalmazási gyakorlata is hozzájárul.


Szolgáltatásaink
 

 • Közreműködés felek közötti viták békés úton történő rendezése során, jogi tanácsadás

 • Ügyvédi felszólítás, Fizetési meghagyás, Európai fizetési meghagyás (EU FMH) kibocsátása iránti eljárás

 • Periratok, beadványok szerkesztése, benyújtása e-per eljárásban

 • Jogi képviselet ellátása polgári peres eljárások során

 • Ügyfelek képviselete választottbíróság előtti eljárásokban

 • Jogi képviselet ellátása Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárásokban

 • Felszámolási eljárás indítása, lefolytatása

 • Végrehajtási eljárásban végrehajtást kérő jogi támogatása

 • Periratok, beadványok szerkesztése, benyújtása

 • Képviselet ellátása közigazgatási hatóság előtti engedélyezési és egyéb eljárásokban

bottom of page